Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie ul.Nadwiślańska 213 - Etap 1.

Inwestycja realizowana w roku 2016 polegająca na rozbudowie sali szkoleniowej usytuowanej w budynku C na terenie CNBOP-PIB w Józefowie.

Roboty budowlane:

- rozbiórka stropu, rozbiórka istniejącego wejścia z wiatrołapem do Sali Szkoleniowej wraz z tarasem przed wejściem,
- demontaż stropu nad salą szkoleniową wraz z podciągiem i słupem konstrukcyjnym,
- wykonanie nowego stropu nad salą szkoleniową wraz z nadbudową ścian w celu podwyższenia pomieszczenia,

- rozbudowa budynku o projektowane pomieszczania (hol wejściowy, foyer, zaplecze sanitarne i gospodarczo – techniczne),
- wykonanie nowego stropu nad częścią projektowaną,
- wykonanie dachu nad salą i częścią nowo projektowaną,
- wydzielenie strefy pożarowej,

Branża elektryczna:
- rozdzielnie elektryczne,
- instalacje wewnętrzne,
- instalacje zewnętrzne,
- instalacje połączeń wyrównawczych,
- instalacja odgromowa,
- uziemienia,
- oświetlenie awaryjne.

Branża sanitarna:
-  instalacje klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej,
-  instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
-  instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej,
-  instalacje wody deszczowej,
-  instalacje kanalizacji sanitarnej,
-  wykonanie hydroforowi,

Branża akustyczna, audiowizualna i alarmowa :
- system projekcji obrazu,
- system nagłośnienia,
- system audio,
- system video,
- system centralnego sterowania Salą szkoleniową,
- należy w szafie RACK przewidzieć wpięcie dla systemu tłumaczeń symultanicznych współpracującego w przyszłości z wykonanym podczas realizacji umowy systemem AUDIOWIZUALNYM.
- systemy alarmowe( SSWiN)
- system kontroli dostępu (SKD)
- system SSP

Zdięcia z realizacji:                                                                                                                                                                 

Copyright © 2022 interprofil